Tevet Milim14

טבת > מילים, מילים

הדיבור הוא בסיס לקיום החברתי האנושי, והאדם חייב לו גם את כל התפתחותו התרבותית. לא במקרה, על פי התורה, העולם נברא במאמרות. הדיבור והשפה מתקשרים לחודש טבת שבו מציינים שני ימים הקשורים לשפה העברית: י’ בטבת הוא יום הולדתו של המשורר והסופר הלאומי חיים נחמן ביאליק; וכ”א בטבת הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, והוא הוכרז “יום הלשון העברית”. בהשראת שני ימים אלו נעסוק בחודש זה בנושא בשפה העברית בפרט ובמילים ובתקשורת בכלל.

arrow1
3075858881

יום הולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק חל בעשרה בטבת ומצוין במערכת החינוך. השיר שבת המלכה הוא בין השירים מוכרים ביותר שלו.

אליעזר בן יהודה

אנו מדברים כיום בשפה העברית לא מעט בזכות פועלו של אליעזר בן יהודה. יום הולדתו – כ”א בטבת – הוא יום הלשון העברית.

מסביב לשנה

Kislev Or33new

כסלו > אור וחושך

Heshvan Ani VrHaAcher32sml

חשוון > האחר ואני

1sml

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

Iyar Bait38sml

אייר > בית

Nisan Sheelot37sml

ניסן > שאלות

Adar Galuy Nistar36sml

אדר > גלוי ונסתר

Shvat Tzmicha 35sml

שבט > צמיחה

Elul Hitbonenut312sml

אלול > התבוננות

Av Sadness311sml

אב > עצב

Tamuz Letayel310sml

תמוז > מטיילים

Sivan Limud39sml

סיוון > לימוד