כאן ביתי

השיר מביע את הזיקה החזקה שיש לדובר לבית שלו – הן הבית הפרטי הן הבית הלאומי.